Михаил Краснянский

Екологічна безпека
Навчальний посібник

ЗМIСТ

Вступ  4
1. Навколишнє природне середовище 5
  1.1. Загальна характеристика 5
  1.2. Будова біосфери 7
  1.3. Термодинаміка біосфери 12
2. Основні джерела негативного впливу на навколишнє природне середовище 15
  2.1. Техносфера (промислові підприємства, автотранспорт, сільське господарство) 15
    2.1.1. Загальні закономірності 15
    2.1.2. Забруднення атмосфери 19
    2.1.3. Забруднення гідросфери 22
    2.1.4. Екологія «внутрішніх» морів 24
    2.1.5. Мілітаризація (розробка, виробництво й зберігання зброї масової поразки) 27
    2.1.6. Радіаційна небезпека 28
  2.2. Вторинні екологічні погрози 31
    2.2.1. Поглинаюча здатність атмосфери 31
    2.2.2. Ушкодження озонового шару Землі 33
    2.2.3. Фотохімічний смог 34
    2.2.4. Кислотні дощі 34
  2.3. Зміна клімату 36
    2.3.1. Міжнародна торгівля викидами 39
  2.4. Екологічні проблеми сільського й лісового господарства 40
  2.5. Екологічні загрози сміттєвих звалищ і полігонів 43
  2.6. Деякі висновки 47
3. Екологія житлових і офісних приміщень 49
  3.1 Коротке введення 49
  3.2. Повітря приміщень 52
    3.2.1. Хімічне забруднення 52
    3.2.2. Іонний і ізотопний склад 54
  3.3. Іонний і ізотопний склад 56
  3.4. Електромагнітні поля 60
  3.5. Шум 63
  3.6. Поліпшення екології приміщень 65
4. Екологія й здоров'я людини 66
  4.1. Коротке введення 66
  4.2. Генно-модифіковані організми 68
  4.3. Інфекції 70
  4.4. Лікарська безпека 72
  4.5. Наркотики 72
  4.6. Харчова безпека 75
  4.7. Соціальна нерівність 79
  4.8. Потреби людини й екологічна безпека 81
5. Державна система екологічної безпеки 83
  5.1. Законодавча база 83
  5.2. Державне регулювання й контроль природокористування в Україні 85
  5.3. Екологічний моніторинг 87
  5.4. Основні методи фізико-хімічного контролю природного середовища 90
  5.5. Екологічна експертиза 91
  5.6. Екологічний аудит 93
  5.7. Оцінка впливів на довкілля (ОВД) 94
6. Розрахунки гранично-припустимих концентрацій і гранично-
припустимих викидів небезпечних речовин (ГДК і ГДВ) і
розрахунки санітарно-захисних зон (СЗЗ)
98
  6.1. Гранично припустимі концентрації 98
  6.2. Категорії небезпеки підприємств 104
  6.3. Гранично допустимі викиди для підприємства 103
  6.4. Санітарно-захисні зони 105
  6.5. Розрахунки викидів забруднюючих речовин 109
    6.5.1. При роботі котельні 109
    6.5.2. Для неорганізованих джерел 110
    6.5.3. Розрахунки комплексного індексу забруднення атмосфери 110
    6.5.4. Розрахунки ількості витоків токсичних газів і пару через нещільності фланцевих з'єднань 111
    6.5.5. Розрахунки кількості шкідливих речовин, що надходять в атмосферу при випарі їх з поверхні розлитої рідини 112
7. Економічний механізм екологічної безпеки 114
  7.1. Коротке введення 114
  7.2. Екологічні збори й платежі 118
    7.2.1. Приклади розрахунків екологічних платежів 122
  7.3. Екологічне страхування 123
  7.4. Екологічні ризики 124
  7.5. Розрахунки страхового тарифу 127
  7.6. Нові підходи в «екологічній економіці» 128
8. Природо охоронні заходи 130
  8.1. Загальні положення 130
  8.2. Пилоуловлювальне устаткування 131
  8.3. Очищення газових викидів 135
  8.4. Очищення промстоків 137
  8.5. Екологизація сільського господарства 139
  8.6. Охорона природно-заповідного фонду 140
9. Надзвичайні ситуації 143
  9.1. Загальні положення 143
  9.2. Стихійні лиха 145
  9.3. Аварії й катастрофи на пожежо-вибухо небезпечних об'єктах 147
  9.4. Пожежі лісові, торф'яні й нафтові 152
  9.5. Зараження місцевості сильно діючими отруйними речовинами 156
  9.6. Радіоактивне зараження місцевості 157
    9.6.1. Що таке радіоактивне зараження 157
    9.6.2. Чорнобильська катастрофа 157
    9.6.3. Катастрофа на АЕС «Фукусіма» 160
  9.7. Війни 160
  9.8. Ліквідація наслідків НС 152
10. Екологизація суспільної свідомості 163
  10.1. Загальна інформація 165
  10.2. Індекс розвитку людського потенціалу 166
  10.3. Концепція «Сталого розвитку» та Всесвітні Саміти 167
  10.4. Екологія й християнська мораль 170
Додаток:  
Короткий україно-англійський словник екологічних термінів 171
Список використаної літератури 175